Om oss

Jordobservasjon Tromsø as er stifta og eid av Tromsø kommune, Ksat og UiT og skal organisere jordobservasjonsmiljøet i Tromsø og tilrettelegge for økt samarbeid og kommersialisering av teknologi innen feltet. Selskapet skal arbeide for å få etablert et fremtidig nasjonalt kunnskapssenter for jordobservasjon i Tromsø.

 

Nasjonalt senter for jordobservasjon

Norsk Romsenter og Oslo Economics har gjennomført en utredning hvor det foreslås at et nasjonalt senter for jordobservasjon bør legges til Tromsø. Dette forslaget er positivt, og i tråd med de innspillene som blant annet er gitt fra Tromsø-miljøet i forbindelse med utredningen.

 

Miljøet inkluderer UIT, KSAT, NORCE, Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, met.no og KDA-Spacetec, og utgjør en komplett verdikjede med grunnforskning, anvendt forskning, industri og sluttbrukere. Et nasjonalt senter basert på miljøets ledende posisjon innen anvendt jordobservasjon skal bidra til:

  • Økt verdiskapningen gjennom å styrke Tromsø-miljøets posisjon som leverandør av nye, innovative jordoservasjonstjenester for et globalt marked, og med spesiell fokus på Nordområdene.
  • Å oppnå de romrelaterte nasjonale utviklingsmålene gjennom god dialog, godt samarbeid og bidrag sammen med nasjonale myndigheter, brukere og industri, samt ved internasjonal tilstedeværelse og synlighet i form av internasjonale kontrakter og leveranser.
  • Et styrket samarbeid mellom brukere, industri og FoU-miljøene for regional industriutvikling og vekst. Dette inkluderer spesielt et samarbeid med Andøya, samt også med andre nasjonale rommiljø. 
  • Å fremme romvirksomhetens interesser gjennom kontakt med departementer, nasjonale nøkkelbrukere og politikere for å sikre fremtidig norsk deltagelse og utnyttelse av internasjonale program spesielt innen ESA og EU.

 

Vi er svært glade for at regjeringa i Hurdalserklæringa er så tydelige på at den ønsker å få til et senter for jordobservasjon. 

Utredningen foreslår at målsetting, innhold, organisering, budsjetter og finansiering må sees på i neste omgang. Det er nå viktig å sikre en framdrift i arbeidet, og det foreslås at Departementet tar det neste steget. Vi står klare til å bistå regjeringen i arbeidet framover. Tromsø Kommune sammen med KSAT og UIT har etablert et formålsselskap som kan bidra i denne prosessen sammen med resten av miljøet i Tromsø.

Mulig innhold i et senter

Utredningen beskriver på et overordnet nivå hvilke funksjoner et slikt senter kan ivareta. Med utgangspunkt i rapportene foreslår vi følgende funksjoner:

• Arena

Senteret skal arbeide målrettet for å koble sammen relevante aktører innenfor akademia, næringsliv, forvaltning og øvrig samfunnsliv med mål om økt verdiskaping, kunnskapsutvikling og innovasjon. Spesiell fokus vil være på samarbeid med rommiljøet på Andøya.

• FoU- og undervisningsvirksomhet 

Senteret skal bidra til forskning og undervisning knyttet til utvalgte tema innen jordobservasjon og nedstrøms anvendelser. Dette er spesielt viktig for å bygge opp kompetanse og kunnskap for å bidra til næringsutvikling.

  • Innovasjon og tjenesteutvikling

Senteret skal bidra til at gode idéer tas videre til tjenester/kommersielle produkter, og sikre at offentlige og private virksomheter i større grad kan ta nytte av jordobservasjonsdata til kommersielle/anvendbare tjenester.

• Produksjon 

Senteret kan koordinert med andre tjenesteleverandører i miljøet produsere og levere noen samfunnsnyttige tjenester.

•Rådgivning-/representasjonsfunksjon

Senteret vil gi råd til myndighetene og ivareta norske faglige interesser i ulike nasjonale og internasjonale fora.

• Hjem for en ESA Arctic Phi-Lab

ESA synes å være svært interessert i en Arctic Phi-Lab i Tromsø, med hovedfokus på jordobservasjon. ESAs Φ-laber skal fungere som katalysatorer for innovative og transformative idéer innen jordobservasjon, og de skal bidra til innovasjon og kobling mellom industri, investorer og akademia (Φ-lab, u.d.) En slik lab kan samlokaliseres med et nasjonalt senter.

Styret består av

Styremedlem

Karstein Ringjord

Pål Julius Skogholt

Pål Julius Skogholt

Camilla Brekke

Camilla Brekke

Styreleder